نمایشگر یک مطلب

دفتر ارتقاء و مشاوره دانشجویی

توضیح به فارسی:

هدف اصلی از تشکیل دفاتر ارتقا در دانشکده‌ها هماهنگی بین سه رأس مثلث بوده که یک رأس دانشجو رأس دیگر استاد و رأس دیگر خانواده می باشد.

 

اهداف:

بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان

_کمک به دانشجویان مشروط و دارای افت تحصیلی

_ انتخاب اساتید راهنما برای دانشجویان وتعامل بیشتر استاد و دانشجو

_ ارتباط با خانواده‌های دانشجویان وحل مسائل و مشکلات

_ برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و دانشجویان

_ مطلع کردن خانواده‌ها از وضعیت دانشجویان

_ رسیدگی به مشکلات روحی و خانوادگی و تحصیلی دانشجویان و در صورت لزوم ارجاع به مرکز مشاوره دانشگاه

پیگیری دانشجویان مشکل دار

برگزاری ایین ورودی برای دانشجویان جدیدالورود

آدرس: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- طبقه دوم- جنب تالار حامدی

تلفن:982161117043+