اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و چین 2021-2022

اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و چین 2021-2022


اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و چین 2021-2022
با عنایت به برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی میان ج مهوری اسلامی ایران و دولت چین و پیرو مذاکرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با
همتایان دولت چی ن، با اعطای تعدادی بورس متقابل در رشته های تحصیلی مختلف در مقاطع تحصی لات تکمیلی برای سال تحصیلی 2022 - 2021 موافقت نموده است .
بر همین اساس و بنا به سیاستهای اعطایی بورس دولت جمهوری اسلامی ایران علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی :( https://Campuschina.org )
نسبت به ثبت نام اولیه در رشتهها و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) grad.saorg.ir ( و رشت هها و دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
( edd.behdasht.gov.ir (، اقدام نماین د .
شایان ذکر است پس از ثبتنام در سامانه فوقالذک ر، ضروری است متقاضیان از طریق سامانه اطلاع رسانی ادارهکل بورس و اعزام دانشجویان به آدرس
Scholarship.Saorg.ir نسبت به ثب تنام در سامانه جامع امور دانشجویان ) سجاد (Portal.saorg.ir - و متقاضیان رشت ههای علوم پزشکی، نسبت به تکمیل فرم
شماره 1 )پیوست فرم 1 ( و ارسال به آدرس پس تالکترونی کی eda@behdasht.gov.ir ، تا پایان وقت اداری مورخ 20 دیماه 1399 برابر با 9 ژانویه 2021 اقدام نماین د.
✓بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
✓لازم به ذکر است ا ین ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه می باشد و ارزیابی و تایید نهایی پذیرش متعاقباً اعلام خواهد شد .
✓انتخاب متقاضیان برت ر براساس سوابق تحصیلی، نمره زبان انگلیسی، سایر توانمندی های علمی و همچنین ارزیابی مصاحبه دانشگاه پذیرنده انجام می گیرد .
✓طبق سیاست های کلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنی ن اصلاح ماده 35 معافیت تحصیلی مجلس شورای اسلامی مورخ 11 / 6 / 1396
درخصوص متقاضیان دیپلمه برای ادامه ت حصیل در دانشگاه ها را صرفاً محدود به دانشگاه های داخل کشور نموده است لذ ا بورس دولت های خارجی شامل دوره های کارشناسی و عمومی رشت ه
های پزشک ی نمی باشد .
✓در سال جدید تحصیلی، امکان درخواست مرخصی برای ثبت نام حتی برای ) یک یا دو ترم ( وجود نخواهد داشت .
✓کمیته بررسی اولیه متشکل از نهادهای ذیربط، متقاضیان واجد شرایط اولیه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورای مرکزی بورس معرفی می نماید .