انتخاب انجمن علمی دانشجویی آناتومی، جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل دامپزشکی

انتخاب انجمن علمی دانشجویی آناتومی، جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل دامپزشکی


نتخاب انجمن علمی دانشجویی آناتومی، جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل دامپزشکی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران به عنوان انجمن برگزیده در زمینه آموزش

انتخاب پوستر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده دامپزشکی بعنوان پوستر برتر در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران