انتخاب شایسته خانم دکتر زهرا طوطیان را در سومین جشنواره ملی زن و علم به عنوان پژوهشگر برگزیده در گروه علوم کشاورزی

انتخاب شایسته خانم دکتر زهرا طوطیان را در سومین جشنواره ملی زن و علم به عنوان پژوهشگر برگزیده در گروه علوم کشاورزی