برگزاری انتخابات الکترونیک کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

برگزاری انتخابات الکترونیک کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران


برگزاری انتخابات الکترونیک کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 
‌‌‌‌‌‌‌انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی
به ترتیب در ۲۸ و ۲۹ مهرماه ساعت ۹-۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که در انتخابات کانون‌ها فقط اعضای کانون‌های فرهنگی می‌توانند شرکت کنند و در انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی، دانشجویان هر رشته در یک انجمن علمی تخصصی و در یک انجمن بین‌رشته‌ای می‌توانند در سامانه cultural.ut.ac.ir ثبت نام کرده و در انتخابات شرکت کنند. ثبت‌نام در این سامانه برای عضویت تا ۲۷ مهرماه امکان‌پذیر بود.