اخبار و رویدادها

برگزاری ‌‌‌‌‌‌همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا، از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

برگزاری ‌‌‌‌‌‌همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا، از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب