تازه های کتابخانه دانشکده دامپزشکی زمستان98

تازه های کتابخانه دانشکده دامپزشکی زمستان98


ردیف

عنوان

سال

1

بیماریهای تنفسی دام های بزرگ

1397

2

بیماریهای عفونی دام های بزرگ

1397

3

آسیب شناسی دامپزشکی دستگاه تنفس

1394

4

آسیب شناسی اختصاصی دامپزشکی  سیستم کبدی –صفراوی

1394

5

آسیب شناسی پایه رابینز( عمومی واختصاصی )

1396

6

بیماریها و ناهنجاری های ماهیان باله دار در قفس های پرورشی

1396

7

بافت شناسی ماهی از سلولها تا اندام ها

1397

8

در آمدی بر اپیدمیولوژی

1392

9

اپیدمیولوژی

1395

10

درسنامه پزشکی پیشگیری واجتماعی

1391

11

ایمونولوژی سلولی و مولکلولی ابوالعباس

1396

12

فناوری نوین واکسن برای بیماریهای ویروسی دامپزشکی

1396

13

فیبر در تغذیه حیوانات

1396

14

اصول تغذیه دام ودینامیک مواد مغذی

1389

15

101 سوال در خصوص ذرت علوفه ای سیلو شده

1396

16

Veterinary Epidemiology

16

17

Textbook of Clinical Parasitology in and cats Textbook of Veterinary anatomy

17

18

Rebhun's Diseases of Dairy Cattle   

18

19

Equine Internal Medicine

                                            19