درباره مجموعه

درباره مجموعه


اهداف مجموعه:

پشتیبانی از طرح‌های تحقیقاتی گروه‌های مختلف دانشکده
اجرای بخشی از درس‌های عملی در حوزه دام‌های بزرگ و طیور و آبزیان
اجرای همکاریهای مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی