اخبار و رویدادها

درخواست نیروی دامپزشک به صورت امریه سربازی

درخواست نیروی دامپزشک به صورت امریه سربازی


دانشکده دامپزشکی جهت خدمات خود در موسسه تحقیقاتی واقع در امین آباد از بین متقاضیان دامپزشک/ متخصص بالینی دامهای بزرگ یک نفر امریه سربازی می پذیرد که لازم است متقاضیان مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 98/11/16 به ریاست محترم موسسه یامدیریت دانشکده تحویل دهند تا پس از بررسی نسبت به معرفی یک نفر اقدام نماید.