دیدار هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده با جناب آقای دکتر صفری

دیدار هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده با جناب آقای دکتر صفری