مسابقه فرهنگی ادبی، هنری و بهداشت روانی "ترم کرنایی"

مسابقه فرهنگی ادبی، هنری و بهداشت روانی "ترم کرنایی"