کسب رتبه هفتم کنکور سراسری علوم تجربی توسط خانم سارا احمدی فرزند آقای دکتر احمدی (عضو هیات مدیره و از خیرین بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

کسب رتبه هفتم کنکور سراسری علوم تجربی توسط خانم سارا احمدی فرزند آقای دکتر احمدی (عضو هیات مدیره و از خیرین بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)