- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳


شرح وظایف رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

۱- ثبت نام دانشجویان در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی، دکتری تخصصی دامپزشکی وارشد ناپیوسته وامورمربوط به آن
۲- تدوین برنامه آموزشی وتعریف دروس عملی وتئوری در بر نامه هفتگی نیمسالهای تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۳- دعوت از اساتید مدعو برای تدریس گروههای مختلف (معارف ادبیات تربیت بدنی مرکز مشاوره)
۴- انجام امور مربوط به تقاضای انتقال و مهمان دایم به سایر دانشگاه‌ها خاتمه مهما نی‌ها
۵- بررسی و انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان انصرافی وترک تحصیل
۶- بررسی و انجام امور مربوط به تقاضای مرخصی تحصیلی و حذف ترم تحصیلی دانشجویان با توجه به ظوابط آموزشی
۷- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی
۸- ارسال مدارک و ریزنمرات دانشجویان انتقال یافته به سایر دانشگاه‌ها
۹- بررسی ریزنمرات دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشکده جهت تطبیق از سایر د انشگاهها
۱۰- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی و اخراج آموزشی
۱۱- انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان
۱۲- انجام امور مربوط به تغییر مشخصات دانشجو در سیستم آموزش
۱۳- بررسی و اقدام برای دانشجویان جاری که خواهان دریافت ریزنمراتشان در حین تحصیل هستند با توجه به ظوابط آموزشی
۱۴- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۱۵- بایگانی و ضبط کلیه سوابق اقدام شده در پرونده دانشجویان جاری
۱۶- بررسی تقاضای مهمان و انتقال سایر دانشگاه‌ها به دانشکده دامپزشکی پس از اعمال نظر دانشکده‌ها و کمیسیون و انجام امور مربوط
۱۷- ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان به سایر دانشگاه‌ها پس از خاتمه مهمانی واخذ مجوز از دانشگاه دیگر برای ادامه مهمانی آنها
۱۸- انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون بر اساس آیین نامه استفاده از تسهیلات
۱۹- تدوین برنامه‌های هفتگی دروس نظری وعملی در نیمسالهای تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۲۰- انجام امور مربوط به دانشجواین ممتاز و دانشجویانی که به طور هم زمان در دو رشته تحصیل می‌کنند
۲۱- بررسی و انجام امورمربوط به حذف درس یا دروس دانشجویان با اعلام نظر دانشکده، کمیته منتخب و ستاد شاهد
۲۲- بررسی و ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان با هماهنگی واحد کامپیوتر
۲۳- انجام امور مربوط به تقاضای دانشکده‌ها جهت ایجاد شماره دروش جدید و کد استاد با هماهنگی واحد کامپیوتر
۲۴- درخواست ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی
۲۵- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان دوره‌های شبانه بررسی شهریه‌ها –کارنامه های مالی آنها با توجه به شهریه‌های مصوب دانشگاه
۲۶- همکاری با کمیته انضباطی دانشجویان و انجام امور مربوط به آن
۲۷- همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر و انجام امور دانشجویان مشمول قوانین مربوط
۲۸- انجام کلیه امور مربوط به تصمیمات اتخاد شده در کمیسیون، کمیته منتخب دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس نوع حکم صادر شده
۲۹- جوابگویی وراهنمایی و مشاوره به دانشجویان با مراجعه حضوری
۳۰- همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجویی، دفتر امور بین الملل، دفتر استعدادهای درخشان – امور فارغ التحصیلان – مرکز انفور ماتیک –اداره کل امور آموزش
۳۱- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان با دانشکده‌ها بر حسب مورد
۳۲- جوابگویی و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان به صورت تلفنی
۳۳- چاپ و تحویل کارنامه نیمسال قبل به دانشجو
۳۴- اعلام اسامی دانشجویان مشروط
۳۵- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۳۶- بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم
۳۷- تهیه فهرست کلاسهای درس هرنیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت داشگاه
۳۸- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی
۳۹- اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو
۴۰- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)
۴۱- اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو
۴۲- تحویل لیستهای حضور و غیاب دانشجویان به استادان قبل و بعد از حذف و اضافه
۴۳- محاسبات حق التدریس اساتید ثابت ومدعو در نیمسالهای تحصیلی
۴۴- اقدامات لازم درخصوص دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو
۴۵- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۴۶- تهیه آمارهای آموزشی
۴۷- اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو
۴۸- ارسال برنامه قبل از شروع نیمسال به نقلیه و هماهنگی جهت ایاب و ذهاب استادان
۴۹- تهیه و ارسال گزارش‌های ماهانه‌ی تشکیل کلاس‌ها به معاونت آموزشی دانشکده و پردیس
۵۰- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه و استادان
۵۱- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)
۵۲- بررسی ومحاسبات در پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه
۵۳- انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات تهیه دعوتنامه ها و پی گیری مشکلات اداری وآموزشی در زمینه‌های مختلف تحصیلی
۵۴- بررسی کارنامه دانشجویان در نیم‌سال آخر تحصیلی و اعلام کفایت دروس انتخابی به دانشجو و ارسال رونوشت آن به خدمات آموزشی
۵۵- محاسبات حق التدریس و حق التحقیق اساتید ثابت ومدعو در نیمسالهای مختلف تحصیلی
۵۶- بررسی ومحاسبات در پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه داخلی / خارجی در کلیه مقاطع تحصیلی (دکتری عمومی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
۵۷- پیگیری ثبت نام دانشجویان غیرایرانی و انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان و خانواده آنها اهم از درخواست مجوز خروج و مراجعت، تمدید اقامت و پیگیری شهریه تحصیلی
۵۸- حضور در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تنظیم صورتجلسه مربوطه
۵۹- همکاری با کمیته انظباطی و انجام مکاتبات مربوطه
۶۰- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۶۱- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی
۶۲- تسویه حساب دانشجویان پس از دفاع پایان نامه وابطال کارت
۶۳- همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجویی، دفتر امور بین الملل، دفتر استعدادهای درخشان – امور فارغ التحصیلان – مرکز انفور ماتیک –اداره کل امور آموزش
۶۴-- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۶۵- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۶۶- بررسی کارنامه دانشجویان قبل از دفاع نهایی
۶۷- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی
۶۸- نامه نگاری برای اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو با اداره کل خدمات آموزشی
۶۹- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)
۷۰- اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو
۷۱- تهیه و تنظیم مدارک دانشجویان متقاضی اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص
۷۲- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۷۳- تهیه آمارها مطابق درخواست واحدهای آموزشی
۷۴- ارسال برنامه قبل از شروع نیمسال به نقلیه و هماهنگی جهت ایاب و ذهاب استادان
۷۵- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه و استادان
۷۶- انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات تهیه دعوتنامه ها و پی گیری مشکلات اداری وآموزشی در زمینه‌های مختلف تحصیلی

شرح وظایف کارشناس دفتر استعدادهای درخشان

۱- ارسال اطلاعات دانشجویان حائز شرایط مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان
۲- پیگیری امور دانشجویان استعدادهای درخشان از واحد استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
۳- فرایند ثبت نام و نحوه بررسی مدارک داوطلبان پذیرش با آزمون و بدون آزمون مقطع دکتری
۴- تهیه معرفی نامه دانشجویان برتر
۵- راستی آزمایی و تایید اطلاعات بارگزاری شده دانشجویان استعداد درخشان در سامانه ثریا
۶- تهیه قراردادهای همکاری (فن یاری) دانشجویان واجد شرایط
۷- تهیه امار دانشجویان واجد شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد نخبگان در کلیه مقاطع تحصیلی


شرح وظایف کارشناسان امور دانش آموختگان (دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی)

۱- تأیید، تکمیل و ارسال گزارش دانش آموختگی؛ درج وضعیت در سامانه‌های الکترونیکی آموزش
۲- ثبت اطلاعات دانش آموختگی شامل تاریخ فراغت از تحصیل میزان تعهدات، بدهی‌ها و تصحیح نهایی اطلاعات فردی و تحصیلی موجود در سامانه‌های الکترونیکی آموزش
۳- صدور و ارسال معرفی نامه دانش آموختگی به امور دانشجویی دانشگاه جهت تسویه حساب وام صدور و ارسال معرفی نامه دانش آموختگی به امور دانشجویی دانشگاه جهت تسویه حساب وام
۴- اعلام مبلغ بدهی وام تحصیلی دانش آموختگان به مراکز و نهادها جهت واریز بدهی و درخواست ارائه برگ تسویه حساب جهت انجام اقدامات بعدی پروندها
۵- اعلام رتبه‌های دانش آموختگان مطابق مقررات
۶- پاسخ به مکاتبات دانش آموختگان در خصوص تأییدیه مدرک و ارسال ریز نمرات
۷- اصلاح کارنامه
۸- تطبیق و تأیید مندرجات پیش نویس و دانشنامه با پرونده
۹- ارسال پیش نویس و دانشنامه تایید شده به اداره کل آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه
۱۰- تکمیل پرونده دانش آموختگی دانشجویان دامپزشکی و ارسال به دانشگاه تهران جهت صدور دانشنامه
۱۱- بررسی پرونده دانشجویان ترم آخر جهت دفاع
۱۲- تهیه لیست دانش آموختگان هر نیمسال بر اساس گزارش دانشکده
۱۳- صدور ابلاغیه تصویب طرح پژوهشی رساله / پایان نامه دانشجویان به کلیه استادان و هیات داوران در کلیه مقاطع تحصیلی
۱۴- اعلام دانش آموختگی دانشجویان به سایر واحدهای تابعه
۱۵- ارسال گزارش دانش آموختگی دانشجویان به همراه مدارک به اداره کل آموزش دانشگاه
۱۶- ارسال گواهی موقت دانشجویان واجد شرایط
۱۷- ارسال نامه ابطال معافیت نظام وظیفه دانشجویان واجد شرایط


شرح وظایف کاربران سیستم جامع گلستان مربوط به دکتری عمومی / کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی

۱- نام‌نویسی- تشکیل و تکمیل پرونده و رفع نواقص
۲- ثبت نشانی دانشجو در سیستم جامع آموزش
۳- انتخاب واحد گروهی
۴- امور مرتبط با انتخاب واحد دانشجویان:
• استخراج و تهیه اسامی دانشجویان معاف از دروس پیش‌نیاز و اصلاح انتخاب واحد آنها
• ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش: درس- استاد –زمان و مکان تشکیل کلاس- ظرفیت- اصلاح در صورت لزوم
• مدیریت برنامه‌ی رشته در زمان انتخاب واحد مطابق اعلام گروه آموزشی
• اعتباربخشی یا حذف دروس غیر معتبر دانشجویان پس از انتخاب واحد (حداکثر ظرف یک هفته) و تأیید انتخاب واحد دانشجویان
• تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و ارسال به امور اساتید در ابتدای هر نیمسال
• برنامه حذف و اضافه
• اصلاح برنامه گروه در سیستم در موارد لزوم و حذف دروس
• مدیریت برنامه‌ی آموزشی رشته در زمان حذف و اضافه اعتباربخشی و حذف دروس غیر معتبر دانشجو
• تأیید حذف و اضافه دانشجو (پس از بررسی درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی)
• ثبت‌نام دانشجویان مهمان در صورت موافقت گروه و وجود ظرفیت

۵- تکمیل و تأیید فرمهای دانشجویی نظیر وام، خوابگاه و سایر تسهیلات
۶- تکمیل و تأیید فرمهای تکثیر جزوه درسی کنترل نهایی

• بررسی کلی و اصلاح موارد لازم دروس انتخابی دانشجو در نیمسال و تأیید نهایی آنها در زمان اعلام‌شده در تقویم آموزشی امتحانات
• تهیه لیست نمرات جهت برگزاری امتحانات (حضور و غیاب و اعلام نمره)
• اقدامات لازم جهت جلوگیری از شرکت محرومین هر درس در جلسه امتحانی و ثبت نمره ۵/۰ در لیست نمرات قبل از برگزاری امتحان
• تهیه فهرست دانشجویان مهمان و اضافه نمودن اسامی آنها در لیست هردرس
• حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آزمون‌ها مطابق مقررات
• ثبت غیبت دانشجویان غایب در لیست نمره و گرد‌آوری و بسته‌بندی اوراق امتحانی و تحویل به امور اساتید

۷- دریافت لیست نمره از امور اساتید در مهلت مقرر (حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان)
۸- اقدامات لازم در خصوص عدم امکان تغییر نمره‌ی اعلام شده توسط استاد (بعنوان نمره قطعی و نهایی دانشجو) مانند نگهداری لیستها در مکانی مناسب
۹- ایجاد فضای مناسب جهت برگزاری امتحانات پایان ترم تهیه صورتجلسات وکنترل ونظارت در برگزاری جلسات امتحانات
۱۰- تدوین به موقع برنامه امتحانات پایان ترم و ابلاغ برنامه به کلیه گروه بخش‌های آموزشی
۱۱- درج نمرات دانشجویان در سیستم جامع و تأیید آن حق‌التدریس
۱۲- کنترل دروس ارائه شده توسط کاربران وتعریف میزان مشارکت دقیق اساتید در هر بخش
۱۳- کنترل وتایید کلاسهای آموزشی و حذف کلاس درس بدون استاد

شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

۱- ثبت مراسلات دریافتی و ارسالی
۲- انجام کارهای بایگانی جاری اداری - و آموزشی تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود اعم از دکتری عمومی - تخصصی و ارشد و اتباع خارجی و انجام امور دانشجویان انتقالی و مهمان - تغییر رشته - شبانه - ایثارگران
۳- انجام کارهای دانشجویان رتبه اولیها
۴- انجام امور استعدادهای درخشان و نخبگان
۵- گزارش انجام کار و تشکیل کلاسهای درس در پایان هفته دوازدهم و پایان نیمسال
۶- آمارگیری دانشجویان ثبت نام شده و شاغل به تحصیل - انصرافی - فارغ التحصیل
۷- آمار معافیت‌های تحصیلی - دریافت تائیدیه و صدور استعلام تائیدیه های تحصیلی
۸- گزارش دادن سوابق درخواست شده از طرف تمامی پرسنل و کارشناسان
۹- کدبندی و چسباندن لیبلهای مشخصات پرونده‌های جدید و فارغ التحصیلان
۱۰- انتقال پرونده دانشجویان فارغ التحصیل و انصرافی به بایگانی راکد
۱۱- انجام کلیه امور محوله و پیگیری برنامه‌های اساتید مدعو و اطلاع رسانی
۱۲- اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان و اساتید محترم
۱۳- حضور مستمر در برگزاری کلیه امتحانات ترم و بورد تخصصی و دوره دکتر ی و برگزاری امتحانات علوم پایه و پیش درمانگاهی
۱۴- تایپ کلیه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی، دکتری عمومی و کارشناسی ارشد
۱۵- تایپ ابلاغیه‌های دکتری تخصصی، دکتری عمومی و کارشناسی ارشد
۱۶- تایپ کلیه نامه‌های دستی و اتوماسیون دانشجویان و اداره آموزش
۱۷- تایپ گزارش و تکمیل فرم فراغت از تحصیل دانشجویان- تنظیم و تایپ کلیه فرم‌های مخصوص دانشجویان
۱۸- تایپ فرم مشروطی
۱۹- تایپ اطلاعیه‌ها
۲۰- تایپ نامه‌های کارآموزی
۲۱- تایپ برنامه هفتگی، برنامه امتحانی و ارائه دروس در هر ترم
۲۲- تایپ فرم‌های حق التحقیق و حق التدریس اساتید
۲۳- تایپ صورتجلسه شورای¬آموزشی
۲۴- تایپ سوالات امتحانی عاوم پایه و پیش درمانگاهی
۲۵- تایپ موارد خاص کمسیون- اسکن کلیه پیوست نامه‌ها و....


شرح وظایف عمومی کلیه پرسنل اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

۱- همکاری و همراهی در برگزاری کلیه آزمون‌های علوم پایه و پیش درمانگاهی، امتحانات میان ترم و پایان ترم، آزمون جامع و آزمون ورودی دکتری تخصصی

۲- همکاری در تهیه اسناد مربوط به پرداخت حق الزحمه استادان مدعو و داخلی

۳- همکاری و همراهی در انجام کلیه وظائف محوله از سوی مسئولین ارشدتر حوزه معاونت آموزشی دانشکده