- پنج‌شنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

1.    تفکیک وظایف حوزه‌ها و بخشهای حوزه
2.    تدوین شرح وظایف و ابلاغ رسمی
3.    تعیین فضای مناسب کاری برای همکاران متناسب با وظایف محوله
4.    پیگیریهای لازم برای استیفای حقوق مادی و معنوی همکاران
5ا    اطلاع و آگاهی از مفاد آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آخرین تغییرات و اصلاحات و انتقال به همکاران و ارائه راهنمایی‌های لازم
6.    ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت و توسعه دانش و تجربه همکاران و رشد و ارتقاء شغلی، آموزشی و اداری
7.    شرکت در جلسات شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و طرح دستور جلسه و پیگیری تصمیمات متخذه و ارجاع به مراجع ذی‌ربط
8.    شرکت در جلسات شورای مسئولان آموزش و مسئولان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها و پردیسها و ارائه گزارش و انتقال تصمیمات به پردیس
9.    مکاتبات و تهیه پاسخهای لازم به دستورات و ارائه گزارشهای دوره‌ای به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس و دانشگاه
10.    کنترل ونظارت بر انجام کلیه امور
11.    اطلاع رسانی لازم به دانشجویان در خصوص برنامه‌های آموزشی، اطلاعیه‌ها و اعلانات فردی یا گروهی حسب موردپی‌گیری و اجرای احکام کمیته انضباطی دانشجویان
12.    ارتباط با معاونین آموزشی و معاونین تحصیلات تکمیلی و مسئولین آموزش دانشکده‌ها جهت ابلاغ سیاستهای آموزشی دانشگاه و پردیس و هماهنگی‌های لازم

شرح وظایف کاربران  سیستم جامع گلستان
1.    نام‌نویسی- تشکیل و تکمیل پرونده و رفع نواقص
2.    ثبت نشانی دانشجو در سیستم جامع آموزش
3.    انتخاب واحد گروهی
4.    استخراج و تهیه اسامی دانشجویان معاف از دروس پیش‌نیاز و اصلاح انتخاب واحد آنها
 


انتخاب واحد
1.    ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش: درس- استاد –زمان و مکان تشکیل کلاس- ظرفیت- اصلاح در صورت لزوم
2.    مدیریت برنامه‌ی رشته در زمان انتخاب واحد مطابق اعلام گروه
3.    اعتباربخشی یا حذف دروس غیر معتبر دانشجویان پس از انتخاب واحد (حداکثر ظرف یک هفته) و تأیید انتخاب واحد دانشجویان
4.    تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و ارسال به امور اساتید در ابتدای هر نیمسال

حذف و اضافه
1.    اصلاح برنامه گروه در سیستم در موارد لزوم و حذف دروس
2.    مدیریت برنامه‌ی آموزشی رشته در زمان حذف و اضافه اعتباربخشی و حذف دروس غیر معتبر دانشجو
3.    تأیید حذف و اضافه دانشجو (پس از بررسی درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی
4.    ثبت‌نام دانشجویان مهمان در صورت موافقت گروه و وجود ظرفیت
5.    تکمیل و تأیید فرمهای دانشجویی نظیر وام، خوابگاه و سایر تسهیلات
6.    تکمیل و تأیید فرمهای تکثیر جزوه درسی

حذف اضطراری (ویژه مقطع دکتری عمومی دامپزشکی)
1.    دریافت لیستهای حضور و غیاب از امور اساتید جهت حذف اضطراری و اعلام اسامی محرومین هر درس
2.    اقدامات لازم جهت حذف اضطراری دروس دانشجویان متقاضی مطابق مقررات

کنترل نهایی
1.    بررسی کلی و اصلاح موارد لازم دروس انتخابی دانشجو در نیمسال و تأیید نهایی آنها در زمان اعلام‌شده در تقویم آموزشی


1.    تهیه لیست نمرات جهت برگزاری امتحانات (حضور و غیاب و اعلام نمره)
2.    اقدامات لازم جهت جلوگیری از شرکت محرومین هر درس در جلسه امتحانی و ثبت نمره‌ 50/0 در لیست نمرات قبل از برگزاری امتحان
3.    تهیه فهرست دانشجویان مهمان و اضافه نمودن اسامی آنها در لیست هردرس
4.    حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آزمونها مطابق مقررات
5.    ثبت غیبت دانشجویان غایب در لیست نمره و گرد‌آوری و بسته‌بندی اوراق امتحانی و تحویل به اموراساتید
6.    دریافت لیست نمره از امور اساتید در مهلت مقرر(حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان)
7.    اقدامات لازم در خصوص عدم امکان تغییر نمره‌ی اعلام شده توسط استاد (بعنوان نمره قطعی و نهایی دانشجو) مانند نگهداری لیستها در مکانی مناسب
8.    ایجاد فضای مناسب جهت برگزاری امتحانات پایان ترم تهیه صورتجلسات وکنترل ونظارت در برگزاری جلسات امتحانات
9.    تدوین به موقع برنامه امتحانات پایان ترم ابلاغ برنامه به کلیه گروه بخش های آموزشی
10.    درج نمرات دانشجویان در سیستم جامع و تأیید آن

1.    تنظیم و تکمیل قراردادهای حق‌التدریس و دریافت احکام و گواهی‌های لازم
2.    بایگانی راکد دانشجویی:
3.    تنظیم لیست و ارسال گزارشهای تأیید شده  حق‌التدریس  توسط گروه و دانشکده به معاونت آموزشی دانشکده
4.    کنترل دروس ارائه شده توسط کاربران وتعریف میزان مشارکت دقیق اساتید در هر بخش
5.    کنترل وتایید کلاسهای آموزشی وحذف کلاس درس بدون استاد


1.    ماشین نویسی و تایپ نامه‌های آموزشی
2.    ثبت مراسلات دریافتی و ارسالی
3.    بایگانی جاری اداری: پذیرش- کنکور – انتقال – مهمان – تغییر رشته – شبانه – ایثارگران – دانشجویان خارجی رتبه اولیها –امتحانات – صورتجلسات – متفرقه –