بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل

باهدف تشخیص، درمان و کنترل بیماریهای تولید مثل و مامایی، و آموزش دانشجویان دوره های دکتری عمومی و تخصصی بیماریهای تولید مثل و مامایی دام و نیز دوره های  دکتری (PhD) فناوریهای تولید مثل دام.

اعضاء هیئت علمی

دکتر مهدی وجگانی

دکتر فرامرز قراگوزلو

دکتر مسعود طالب خان گروسی

دکتر امیر نیاسری نسلجی

دکتر حمید قاسم زاده نوا

دکتر وحید اکبری نژاد