اطلاعیه مورخ 14/ 08/ 1398‬ اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

پیرو بخشنامه‌های قبلی  ونامه شماره75457/پ/122 مورخ   1398/3/28در خصوص رعایت آئین نامه‌های آموزشی برای سنوات ارفاقی دانشجویان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان ذینفع و نیزعدم انجام مکاتبات اداری عدیده، خواهشمنداست دستورفرمایند فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398  برای کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی / دامپزشکی و...) را (با تکمیل مدارک لازم)،حداکثرتا تاریخ 1398/11/10 جهت تصمیم گیری به این اداره کل ارسال نمایند.  درضمن در خصوص  ارسال تقاضای تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 400-1399 ،تقاضا ها حداکثر تا تاریخ 1399/5/10 به این اداره کل ارسال گردد.مواردی که خارج از این بازه زمانی ارسال شود، بدون بررسی عیناً به دانشکده / پردیس اعاده خواهد شد.