به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های دکتری PhD و دوره دکتری دستیاری بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده می رساند که تاریخ برگزاری آزمون جامع نیمسال اول، چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ و تاریخ برگزاری آزمون جامع سایر دوره های دکتری دستیاری چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ می باشد.