ﺑﻪ  اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ داﻧﺸﻜﺪهﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﭘﻴﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﺧﺼﻮص ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎری ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال و دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻛﺘﺮی ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﻛﺘﺮی از روز ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه1398  در داﻧﺸﻜﺪه و ﭘﺮدﻳﺲﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال و دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  و ﻟﻴﻨﻚ  ﻫﺎی ذﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نماﻳﻨﺪ:  

 

راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله

راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه/رساله