به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های دکتری PhD و دوره دکتری دستیاری بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده می رساند که دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۷-۹۶ که هم اکنون در نیمسال پنجم تحصیلی خود بسر می برند ملزم به شرکت در آزمون جامع ۲۹ آبان ۱۳۹۸ می باشند درغیر اینصورت به دلیل اتمام سنوات آموزشی از ادامه تحصیل محروم می شوند.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده