در خصوص  پذیرفته شدگان آزمون  مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 99-1398 که موفق به ثبت نام غیرحضوری و حضوری در زمان های تعیین شده نگردیده اند ، به استحضار می رساند بازه ثبت نام برای این  پذیرفته شدگان  در تاریخ 1398/6/26 تمدید شده  و می بایست پس از ثبت نام غیرحضوری جهت تشکیل پرونده و ثبت نام حضوری به پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه  محل قبولی مراجعه نمایند.