نحوه نگارش پایان­ نامه

بخش های تشکیل دهنده پایان نامه: صفحه بسم ا...، عنوان(مطابق فرمت)، آیین نامه دانشگاه، تعهدنامه اصالت اثر، تشکر، سوگندنامه بین المللی(فقط در مورد پایان نامه های دکترای عمومی)، چکیده(مطابق فرمت)، فهرست مطالب، فهرست جدول­ها، فهرست شکل­ها، فصل اول پیش­گفتار( مشابه پروپوزال دارای بیان مساله، اهداف فرضیه­ها و سوال­های پژوهشفصل دوم مروری بر منابع(مباحث نظری پایان­نامه و پیشینه­ها)، فصل سوم مواد و روش کار، فصل چهارم نتایج، فصل پنجم بحث و نتیجه­گیری، فهرست مآخذ(براساس APA)، پیوست­ها در صورت وجود، چکیده انگلیسی(مطابق فرمت)، صفحه عنوان انگلیسی، صفحه نمره

صفحات ابتدای پایان­نامه تا فهرست مطالب (مطابق نمونه) شماره­گذاری نمی­شوند.

صفحات فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست شکل ها، فهرست اختصارات با حروف الفبا شماره گذاری می شوند.

تمام صفحات متن اصلی پایان نامه که از فصل اول شروع می­شود تا صفحه اخر رفرانس ها به صورت عددی 1 الی ..... شماره گذاری می شود.

در انتهای پایان­نامه، صفحات پیوست­ها، چکیده انگلیسی، صفحه عنوان انگلیسی و تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسة دفاع شماره­گذاری نمی­شوند.

فاصله سطرها در تمامی پایان­نامه برابر یک سانتیمتر است. اما فاصله سطرها در چکیده برابر یک و نیم سانتیمتر می باشد.

فونت متن بایستی قلم بی نازنین 12 باشد. برای تایپ لغات انگلیسی در متن از قلم 11 Times New Roman استفاده شود.

بخش­ها و زیربخش­ها به عدد شماره­گذاری می­شوند. به طوری که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده می­شود. مثلاً 4-2-3 بیان کننده زیر بخش 3 از بخش 2 از فصل چهارم است. قلم­های استاندارد برای این اعداد در زیربخش 2-1-1 در شیوه نگارش پایان نامه آمده­است.

تمامی اشکال و جدول­ها باید دارای عنوان باشند. عنوان هر شکلی در پایین آن و عنوان هر جدول در بالای آن ذکر می­شود.  شماره­گذاری شکل­ها و جدول­ها با توجه به شماره فصل و شماره شکل یا جدول انجام می­گیرد. برای مثال، پنجمین شکل از فصل دوم به صورت شکل 2-5  نامگذاری می­گردد.

شماره شکل­ها، نمودارها، نقشه­ها و عکس­ها نباید مستقل از هم باشد. تمام آنها با عنوان شکل و به ترتیب اشاره در متن و به صورت پیوسته در هر فصل باید شماره گذاری شوند.

همه نام های خارجی می توانند در متن به خط فارسی و یا لاتین نوشته شوند. در صورت درج اسامی به فارسی می بایست در زیرنویس به لاتین (یا به خط اصلی) آنها اشاره شود.لازم است در متن به کلیة منابعی که مورد استفاده قرار می­گیرد اشاره­شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمة جمله پرانتزی باز می­شود و مرجع ذکر می­گردد. نحوة ارجاع در متن و در فهرست مآخذ باید به شیوه A.P.A و با رعایت جزییاتی که در شیوه نگارش پایان نامه  به آنها پرداخته­می­شود، انجام پذیرد.

جهت آگاهی از جزئیات و مشاهده الگوی تهیه شده از بالای سایت دانشکده وارد منوی پژوهش و از آنجا کتابخانه و در نهایت از منوهای زیر عکس فرم پروپوزال و شیوه نگارش پایان­نامه را انتخاب نمایید.