- سه‌شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲

نام دفتر معاونت به فارسی : معاونت پژوهش و فناوری

نام دفتر معاونت به انگلیسی :   Office of Research and Technology
وظایف دفتر معاونت پژوهش و فناوری :   امور جاری دفتر، برگزاری حلسات شورای پژوهشی(دو هفته یکبار) به منظور تصویب پروپوزالهای نوع ششم، نوع اول و درخواستهای ارسالی به حوزه همچنین ارتباط با صنعت، سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت، درمان و موسسات وابسته در راستای همکاری و مشارکت در انجام امور مربوط به طرحهای کاربردی

اهداف دفتر معاونت پژوهش و فناوری :

الف: برنامه ریزی دقیق و دراز مدت برای برنامه جامع تحقیقات، حوزه علائق و خط­مشی فعالیتهای علمی- تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی را با رویکردی استراتژیک مشخص میکند. هدف از تهیه و تدوین این برنامه جامع تحقیقات در گروههای آموزشی، تلاش برای انسجام بخشی در فعالیتهای پژوهشی، هدفمند کردن پژوهش و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای تحقیقاتی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی است و کلیه طرحهای تحقیقاتی و پایاننامهها و رسالههای دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی که در گروه تعریف میشوند باید در راستای اهداف کلی بیان شده در برنامه جامع تحقیقات اعضای هیئت علمی و گروه قرار داشته باشند. علاوه بر این برنامههای جامع تحقیقات اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی، یک بانک اطلاعاتی از حوزهها و زمینههای تحقیقاتی و مزیتهای نسبی پژوهشی دانشگاه را تشکیل میدهد که از این ‏اطلاعات در برنامه­ریزیهای کلان دانشگاه و همکاریهای پژوهشی با دستگاههای اجرایی، ‏سازمانهای دولتی و مراکز خصوصی استفاده میشود.

ب: اعضای هیئت علمی موظفند با توجه به زمینه تخصصی و علایق تحقیقاتی خود منفرداً یا مشترکاً برنامه جامع تحقیقات خود را تدوین و ارائه نمایند. آن دسته از اعضای هیئت علمی که با توجه به همگرایی تخصصهای خود برنامه جامع تحقیقات مشترک تعریف و تدوین مینمایند، با توجه به اهمیت فعالیتهای گروهی، به صورت مضاعف از حمایتهای پیش­بینی شده بهرهمند میشوند. سیاستهای حمایتی و تشویقی دانشگاه از برنامههای جامع تحقیقات متعاقباً توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام میشود. ضمناً باید توجه شود که پس از تعریف و تدوین برنامههای جامع تحقیقات، متعاقباً آزمایش رشتههای آموزشی دورههای تحصیلی مختلف دایر درگروه با توجه به برنامههای جامع تحقیقات گروه آموزشی انجام گیرد.