به اطلاع میرساند در راستای انجام خدمات تشخیصی  آزمایشگاه مرکزی دکتر رستگار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، این مرکز از تاریخ اول مهر 1398 آمادگی خود را جهت تشخیص پاتوژن های زیر به روش PCR اعلام میدارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 61117055-021 تماس حاصل نمایید.                      

لیست خدمات  PCR تشخیصی :

                            

پاتوژن ها

باکتری

Brucella abortus

Brucella melitensis

Brucella canis

ovis Brucella

Leptospira saprophytic

Leptospira pathogenic

Listeria  monocytogenesis

Salmonella typhi

Salmonella enteritidis

Salmonella dublin

Salmonella gallinarun

Salmonella typhimurium

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovigenitalium

Ureaplasma diversum

Campylobacter fetus

Chlamydia psittaci

ویروس

Bluetongue

Bovine herpesvirus-1

canine herpesvirus 1

equine arteritis virus

feline calcivirus

feline herpes virus

Feline immunodeficiency virus

Bovine viral diarrhea virus

Lumpy skin disease virus

Equine herpesvirus-1,4

Para influenza virus 3

تک یاخته ها

Toxoplasma gondii

Neospora caninum

Hammondia Heydorni

Babesia bovis

Anaplasma marginale

Theileria annulata