- شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

  دکتری عمومی دامپزشکی
الف- کارشناسان
-    امور دانشجویان شاغل به تحصیل: اعظم نعمتی، سپیده نوروزی
-    امور دانش آموختگان: سعید محفوطیان
ب- برنامه درسی دکتری عمومی دامپزشکی
 

  دوره های تحصیلات تکمیلی
الف- کارشناسان
-    امور دانشجویان شاغل به تحصیل: مرجان شهباز
-    امور دانش آموختگان: فاطمه علی حمزه
ب- برنامه های درسی کارشناسی ارشد
ج- برنامه های درسی دکتری تخصصی (دستیاری)
د- برنامه های درسی دکتری تخصصی (PhD)