آزمایشگاه فیزیولوژی آزمایشگاه فیزیولوژی

 

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی شامل بخش های آناتومی- جنین شناسی، فیزیولوژی، بافت شناسی است که تدریس دروس مرتبط را برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی (PhD) بر عهده دارند. رشته های دایر دوره دکترای تخصصی (PhD) این گروه عبارتند از:

1-دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

2-دکترای تخصصی بافت شناسی مقایسه ای

3-دکترای تخصصی فیزیولوژی

بخش آناتومی و جنین شناسی:

-تدریس دروس آناتومی سیستماتیک 1و 2 ،آناتومی توپوگرافی و جنین شناسی مقایسه ای برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی و دروس تخصصی برای دانشجویان دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

-زمینه تحقیقاتی: استریولوژی و مورفومتری، آناتومی کاربردی

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با بخش آناتومی به وب سایت ذیل مراجعه فرمایید:

https://vetanat.ut.ac.ir/page_1302.html?lang=fa

 

-بخش فیزیولوژی:

تدریس دروس فیزیولوژی 1، 2 و 3 برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی و دروس تخصصی برای دانشجویان دکترای تخصصی فیزیولوژی

زمینه تحقیقاتی: مکانیسم های مرکزی تنظیم اشتها در پرندگان

-بخش بافت شناسی:

-تدریس دروس بافت شناسی 1و2 برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی و دروس تخصصی برای دانشجویان دکترای تخصصی بافت شناسی مقایسه ای

زمینه تحقیقاتی بخش بافت شناسی: بافت شناسی دامپزشکی

 

اساتید :
2- دکتر مرتضی زنده دل
3-  دکتر حسن مروتی
4- دکتر محمدتقی شیبانی
5- دکتر جواد صادقی نژاد
6- دکتر امید زهتاب ور