بخش کلینیکال پاتولوژی

باهدف ارائه خدمات آزمایشگاهی و نیز آموزش دانشجویان دوره های دکتری عمومی و تخصصی رشته کلینیکال پاتولوژی

آزمایشگاه باکتری شناسی

 

آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه هماتولوژی

آزمایشگاه بیوشیمی

         

اعضاء هیئت علمی

دکتر فرهنگ ساسانی

دکتر حسین مرجانمهر

دکترسارا شکرپور