- پنج‌شنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

توضیحات و اهداف مرکز تحقیقاتی:

مرکز تحقیقات سم‌شناسی و مسمومیت‌های دامی، به منظور توسعه دانش فنی تشخیص سموم، مسمومیت‌های دامی، باقیمانده آلاینده‌ها در بافت‌ها و فرآورده‌های مختلف دامی و نیز بررسی اثرات زیستی آلاینده‌ها در سیستم‌های بیولوژیک، در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تأسیس شده است. این مرکز دارای سه بخش می‌باشد:

بخش مسمومیت‌های دامی: بخش مسمومیت‌های دامی، از همکاری متخصصین سم‌شناسی، کلینیکال پاتولوژی، پاتولوژی، علوم بالینی و آنالیز شیمی در تشخیص موارد مسمومیت‌های دامی بهره‌مند بوده و در ارتباط با هر یک از تخصص‌های فوق مجهز به امکانات فنی مناسب می‌باشد. شناسایی عوامل سمی در بافت‌های بیولوژیک، آب، خوراک دام و نمونه‌های محیطی و نیز شناسایی توکسین‌های گیاهی و حیوانی، از اهم فعالیت‌های خدماتی و تحقیقاتی این بخش می‌باشد.

بخش آنالیز آلاینده‌ها: سنجش میزان آلاینده‌‌ها در مواد بیولوژیک و محیطی، شناسایی آفت‌کش‌ها و آلاینده‌ها و تعیین باقیمانده آن‌ها در ماتریس‌های مختلف، شناسایی ترکیبات مؤثر توکسین‌های گیاهی و حیوانی از اهم فعالیت‌های این بخش می‌باشد.

بخش آزمون‌های سمیت : این بخش دارای امکانات کامل آزمون‌های زیستی شامل اتاق کشت سلول، الایزا ، SDS-PAGE، PCRو آزمون‌های بیوشیمیایی و هماتولوژی بوده و در زمینه‌های شناسایی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و سرطان،بیومارکرهای بیوشیمیایی و هماتولوژی در مواجهه با آلاینده‌ها و بررسی اثرات سمیت ارگانی و مولکولی مواد شیمیایی و توکسین‌های گیاهی و حیوانی در مدل‌های برون تنی و درون تنی، فعالیت می‌نماید.

        

دکتر جمیله سالارآملی
 استاد بخش سم‌شناسی - گروه علوم زیستی مقایسه‌ای